The annual PhD gathering: presentations

A total of 43 PhD candidates signed up for our annual seminar at Marg og Bein on March 26th.  Thank you all for participating! We hope you found the program interesting – many have requested that the power point presentations are made available. Enjoy!

Welcome. PhD-committee leader Marte Knag Fylkesnes – link

Supervising students as a PhD-candidate. Professor Arild Raaheim, Department of Education, UiB – link

Writers block? How to address challenges when producing scientific texts. Professor emeritus Olga Dysthe, Department of Education, UiB – link

The use of social media in the dissemination of research (twitter, instagram, facebook etc). Senior Executive Officer Walther Wehus, Communication Division, UiB – link

How can researchers effectively convey scientific knowledge outside the academic community? Senior Executive Officer Tove Kolset, Norwegian Institute of Public Health (Folkehelseinstituttet) – link

The popular scientific publication – guidelines and examples from PhDs:

Formal guidelines – Helen Green – link

Newspaper article – Mette Senneseth – link

Blog – May Hauken – link

 

Annual PhD gathering 26.03.15

The program for our annual PhD gathering is now available. The seminar will take place at Marg og Beinm (former Hanne på Høyden) and the social gathering at Don Pippo. Key topics are supervision of students, academic writing and dissemination of research.

We hope many of you will find the time to join us – it is a unique opportunity to meet and discuss common challenges and opportunities!

Sign up by 6th March using this link

For program details click here

Val: Korleis vil du ha det? Engasjer deg i stipendiatkvardagen din!

Det nærmar seg val til ulike råd og styrer ved Det psykologiske fakultet. Stipendiatar er ei viktig gruppe på fakultetet og vi kan og skal ha ei viktig stemme i saker som kontinuerleg blir tatt opp og handsama på ulike nivå ved fakultetet. Kvart år er det val av gruppe B-representantar. Dette er midlertidig tilsette ved fakultetet, og her høyrer stipendiatar til, både internt og eksternt finansierte. Val til instituttråd og fakultetsstyre står på trappene og vi må mobilisere stipendiatgruppa slik at vi sikrar den representasjonen vi vil ha!

Kunne du tenkje deg å sitje i instituttrådet ved instituttet ditt eller kanskje i fakultetsstyret? Eller kanskje veit du om nokon som kunne eigna seg. Spør vedkomande om det er ok at du foreslår han/ho som kandidat. Alle forslag/spørsmål sendast til Ida Lundberg Samulesen: Ida.Samuelsen@psyfa.uib.no innan fredag 25.april. For meir informasjon, sjå også valreglementet ved UiB: http://regler.app.uib.no/regler/Del-1-Overordnede-rammer/1.3-Regler-for-styringsorganene/Valgreglement-for-Universitetet-i-Bergen

Ta utfordringa!

psykSTIP

Stipendiatdagen/The PhD gathering 2014

See English version below.

Torsdag 27.mars arrangerte psykSTIP Stipendiatdag for alle stipendiatar ved Det psykologiske fakultet. Vi var i hyggelege omgivnader på Hanne på Høyden og fekk nyttig og inspirerande informasjon frå fleire innleggshaldarar.

psykSTIP har fått offisielle vedtekter!

Camilla Løvvik losa oss gjennom føremåla med psykSTIP, samt tidlegare, noverande og framtidige aktivitetar og saker i utvalet. I tillegg vedtok forsamlinga dei offisielle vedtektene til utvalet. Sjekk ut desse her: https://psykstip.w.uib.no/vedtekter/

Ny PhD-forskift på fakultetet  – revidert opplæringsplan

Helen Green og Arild Mellesdal informerte om det nye PhD-reglementet ved UiB som blei vedteke i juni 2013, samt endringane dette medfører i PhD-forskrifta ved Det psykologiske fakultet. Det blei lagt vekt på den reviderte opplæringsplanen for PhD-utdanninga. Sjå presentasjonen dei hadde her: Aktuelle saker i ph.d.-utdanningen Green & Mellesdal

Green & Mellesdal

 

Moglegheiter for utveksling og finansiering

Vibeke Irgan informerte og inspirerte til utveksling og orienterte om moglegheiter for finansiering til dette. Sjå presentasjonen hennar her: Possibilities for financing and exchange_PhD dag 27032014

Irgan

Plagiarism – so what?

Stipendiatdagen hadde særskilt fokus på plagiering og Ole Bjørn Rekdal gav ein spanande presentasjon om typar plagiering og fallgruver for oss, samt eigne erfaringar med å bli plagiert. Les ein av artiklane hans på temaet her: Rekdal2009Fakta på ville veier og henvisninger hinsides fornuften

Rekdal

 

Ephorus – sjekk ditt eige arbeid for plagiat!

Det psykologiske fakultet skal innføre bruk av programmet Ephorus som hjelp for stipendiatar i prosessen med å evaluere eige arbeid for plagiat. Ephorus er eit tekstgjenkjenningsverkty som avdekker tekstoverlapp med andre kjelder, og det er tenkt at det skal takast i bruk som del av kappeskrivinga til stipendiatar. Meir informasjon om når og korleis dette skal takast i bruk kjem etterkvart.

Johanne Spjelkavik, rådgjevar ved Juridisk Fakultet, orienterte om korleis programmet fungerer. Les generelt om Ephorus her: https://www.ephorus.com/

Seinare møttes vi på Dr. Wiesener til tapas og heldt fram med faglege og ikkje-faglege diskusjonar.

Har du forslag til program for Stipendiatdagen 2015, så send oss ein epost: psykSTIP@uib.no

 

English version:

Thursday March 27th, psykSTIP held a gathering for all PhD candidates at the faculty of psychology. We were in nice surroundings at the localities of Hanne på Høyden, and received useful and inspiring information from several speakers.

psykSTIP now has oficial statutes!

Camilla Løvvik gave us an introduction to the purpose and objectives of psykSTIP, as well as previous, current and future activities in the committee. In addition we accepted the oficial statutes of the committee. These are unfortunately only avaible in English at the moment, but will be translated in the near future. For Norwegian version, see here:  https://psykstip.w.uib.no/vedtekter/

New PhD-regulation at the Faculty  – revised researcher education plan

Helen Green and Arild Mellesdal informed about the new PhD-regulations at UiB that was passed in June 2013, as well as the changes this entails in the PhD regulations of the Faculty of Psychology. They particularly emphasised the revised education plan for PhDs. See their presentation her (NB! Only in Norwegian):  Aktuelle saker i ph.d.-utdanningen Green & Mellesdal

Possibilities for exchange and financing

Vibeke Irgan informed and inspired to exchange and told us about possibilites for financing of such exhange stays. See her presentation here: Possibilities for financing and exchange_PhD dag 27032014

Plagiarism – so what?

The program also had a particular focus on plagiarism. Ole Bjørn Rekdal from Bergen University College gave an inspiring presentation on types of plagiarism and shared his own experiences with being plagiarised. Read one of his publications on the topic here (NB! In Norwegian, for English version (in press) contact him at Ole.Bjorn.Rekdal@hib.no: Rekdal2009Fakta på ville veier og henvisninger hinsides fornuften

Ephorus – check your own work for plagiarism!

Det Faculty of Psychology are about to introduce the software Ephorus as a helping tool for PhD candiadates in their process of evaluating own work for plagiarism. Ephorus compares the text with other texts available to assess amount of overlap. THe aim is that it will be used by PhD candidates in the process of writing the synopsis. The focus is on guiding candidates to writing a better text and not intended as a control tool to catch “cheaters”. More information about how it will be implemented will be available in the near future.

Johanne Spjelkavik, consultant at the Faculty of Law, informed us about how the software works. For general information about Ephorus: https://www.ephorus.com/

If you have suggestions for the program for the annual gathering 2015, send us an email: psykSTIP@uib.no

Stipendiatdag – annual gathering for PhD students at the Faculty of Psychology 27.3.2014

Welcome to the annual gathering for all PhD students at the Faculty of Psychology!

The gathering will take place on Thursday 27 of March in the localities of Hanne på Høyden. See map: http://kart.gulesider.no/?index=yp&id=84351859&query=hanne%20p%C3%A5%20h%C3%B8yden%20as

PsykSTIP works to promote the interests and views of both internal and external PhD candidates at the Faculty of Psychology. At this seminar, you will receive information about psykSTIP and take part in passing the committee’s statutes. Furthermore, we have invited lecturers who will inform you about several topics relevant for PhD candidates (see program below).

The seminar will take place at Hanne på Høyden, and includes lunch and coffee. In the evening there will be a social gathering. You can join for parts of the day, or the full package. It will be both informative and sociable.

Seize an opportunity that can’t be missed – sign up for the PhD seminar on 27th March today!

Link to sign up here: https://skjemaker.app.uib.no/view.php?id=448142

WELCOME! Hope to see you there!

Program:

08.45     Coffee and snacks

09.00     Opening and information about psykSTIP: background, objectives, work areas and statutes – leader of psykSTIP Camilla Løvvik

10.00     The new PhD regulation with focus on the PhD education – Helen Green and Arild Mellesdal (Coordinators for the PhD programme, Faculty of Psychology, UiB)

10.45     Break w/coffee and snacks

11.00     Plagiarism: So what? – Ole Bjørn Rekdal (Bergen University College)

12.00     EHPORUS – information about a software for controlling plagiarism – Johanne Spjelkavik (Faculty of Law, UiB). NB! In Norwegian.

12.30     Lunch

13.30     Possibilities for financing and exchange – Vibeke Irgan (Faculty of Psychology, UiB)

14.00     Summing up

19.00     Social gathering at Dr.Wiesener, Nye Sandviksvei 17a. Link to venue: https://www.facebook.com/DrWiesener. Some drinks and tapas included 🙂