Statutes

This will soon be translated into English.

Vedtekter for psykSTIP. Godkjent på Stipendiatdagen 27.03.2014.

Vedtekter for stipendiatutvalget (psykSTIP) ved Det psykologiske fakultet, Universitetet i Bergen

§ 1 psykSTIP er et fagpolitisk og faglig-sosialt utvalg for alle stipendiater / PhD-kandidater som er tatt opp på forskerutdanningen ved Det psykologiske fakultet (DPF) ved Universitetet i Bergen. psykSTIP er ikke tilknyttet noen fagforening, men kan samarbeide med ulike fagforeninger og andre fagpolitiske organ dersom det er ønskelig.

§ 2 psykSTIP skal fremme stipendiatenes interesser og synspunkter i relevante saker både faglig og sosialt.

§ 3 psykSTIP skal sørge for at stipendiatene ved DPF får anledning til å møte hverandre på tvers av faglig og organisatorisk tilknytning.

§ 4 psykSTIP har som mål å være et inkluderende utvalg med god kontakt med stipendiatgruppen som helhet. Utvalget skal arbeide for at alle stipendiater skal ha god mulighet til å uttale seg om saker som angår dem.

§ 5 psykSTIP ønsker å være et høringsorgan i saker som angår stipendiatenes forskerutdanning og velferd, hovedsakelig overfor fakultetet.

§ 6 psykSTIP skal også selv ta initiativ til å sette på dagsorden saker av prinsipiell betydning for stipendiatene og foreslå konkrete tiltak som kan bedre stipendiatenes situasjon.

§ 7 psykSTIP skal arbeide for et tilfredsstillende tilbud av fagovergripende og fagspesifikke arrangementer og kurs.

§ 8 psykSTIP skal arrangere sosiale tilstelninger for stipendiatene ved DPF.

§ 9 psykSTIP skal aktivt gi informasjon om arbeidet sitt og oppfordre stipendiater både elektronisk og muntlig til å uttale seg om aktuelle saker og til selv å melde inn saker til utvalget.

§ 10 Med forankring i vedtak i fakultetsstyret skal psykSTIP brukes som forslagsstiller i styrer, råd og utvalg på fakultetsnivå som trenger stipendiater/PhD-kandidater, men uten at de velges gjennom ordinære valg.

§ 11 psykSTIP har som siktemål å arrangere en årlig stipendiatdag(allmøte) for alle stipendiatene ved DPF. Ved behov kan psykSTIP også arrangere allmøter underveis i semesteret for å få diskutert viktige saker. Eventuelle endringer av disse vedtektene kan også bare skje på slike allmøter.

§ 12 psykSTIP bør bestå av minst én representant fra hvert institutt ved fakultetet. Det er ønskelig at minst ett medlem ikke har UiB som arbeidsgiver.

§ 13 Medlemmene i psykSTIP velges blant stipendiatene internt på de ulike institutt. For å sikre kontinuitet i utvalgsarbeidet bør medlemmene sitte i 2-4 semestre og medlemmene bør skiftes ut på ulike tidspunkt i løpet av året.

§ 14 Alle vedtak på allmøter fattes ved simpelt flertall med unntak av vedtektsendringer, som kun kan gjøres ved tre fjerdedels flertall.

§ 15 psykSTIP konstituerer seg selv og velger leder og sekretær og fordeler eventuelt andre ansvarsområder.

§ 16 Leder og sekretær i psykSTIP kaller inn til allmøter minst to uker i forveien. Dersom psykSTIP ikke er aktivt, kan en hvilken som helst stipendiat ved DPF kalle inn til allmøte. 

§ 17 psykSTIP skal avholde regelmessige møter.

§ 18 Alle stipendiatene ved DPF har møterett og forslagsrett på møtene til psykSTIP. Medlemmene i utvalget kan med to tredjedels flertall beslutte å lukke møtet i behandlingen av enkeltsaker av sensitiv karakter, for eksempel personsaker.

§ 19 Utvalget er beslutningsdyktig når minst 50 prosent av medlemmene er til stede. Alle vedtak fattes ved simpelt flertall.

Vedtatt på Stipendiatdagen 27.03.14

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *